Működési szabályzat 1. oldal

A Hungária Bulldog Szekció Egyesület Alapszabálya

(Az Egyesület 2013. június 30. napján megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. A módosítások dőlt, vastag betűtípussal jelezve.)

 

I. Az Egyesület adatai

 1. Az Egyesület neve: Hungária Bulldog Szekció
  Az Egyesület rövidített neve: HBS
  Az Egyesület idegen (angol) nyelvű elnevezése: Hungary Bulldog Section
 2. Az Egyesület székhelye: 1221 Budapest,Péter-Pál u. 57.
 3. Az Egyesület működési területe: nemzetközi


II. Az Egyesület célja

1. Az Egyesület célja:

A Hungária Buldog Szekció (továbbiakban: Egyesület) működésének célja a bulldog kutyafajta tartóinak, tenyésztőinek és kedvelőinek egy önkéntesen létrehozott, önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező társadalmi szervezetbe való tömörítése. Az Egyesület a jelen Alapszabályban meghatározott feltételek szerint végzi a bulldog kutyafajtával kapcsolatos tenyésztési, tenyészszemlézési, valamint egyéb – a fajtát gondozó és népszerűsítő – tevékenységét.

Az Egyesület céljai közé tartozik továbbá általánosságban az angol bulldog kutyafajta tartók, tenyésztők és kedvelők érdekeinek védelme, valamint az angol bulldog kutyafajtának – az Egyesület által meghatározott szabályokkal összhangban történő – fajtatiszta tenyésztése, különös tekintettel a tenyésztett kutyák külső megjelenésére, a fajtára jellemző idegrendszerre, a kutyák egészségének megőrzésére, az örökletes hibák és betegségek tervszerű tenyésztési munkával való leküzdésére, összhangban a Nemzetközi Kynológiai Szövetség (Fédération Cynologique Internationale – FCI) által 149-es számon lefektetett standardokkal.

 

Ezen – általánosságban megfogalmazott – céljain túl az Egyesület az alábbi célkitűzések mentén kívánja szervezni tagjai tevékenységét:

 • A bulldog kutyafajta népszerűsítése, az egyesület tagjai által végzett tenyésztői és kiállítói munkával kapcsolatos segítségnyújtás.
 • A hobby célból tartott kutyák tulajdonosai között a megfelelő információáramlás elősegítése.
 • Tenyésztéssel, tartással kapcsolatos szakmai fórumok lehetőségének szervezése.
 • Kutyás szabadidősport rendezvények szervezése, a kutyákkal való aktív pihenési módok, sportolás népszerűsítése.
 • Nemzetközi kapcsolatépítés más országok klubjaival tapasztalatcsere és együttműködés céljából.
 • Aktív szerepvállalás az állattartással kapcsolatos szemlélet pozitív megismertetése a fajta igényeihez igazodva, felhívva a figyelmet a kóbor, kidobott állatok magas számára, az ivartalanítás lehetőségére és előnyeire, valamint a lakókörnyezet tisztaságának megőrzésére.
 • A bulldog fajtát mentő állatvédő szervezetek támogatása.

 

 

 

E célból az Egyesület:

 • Rendszeres időközönként szakmai célú összejöveteleket szervez a tenyésztéssel, tartással, egészségügyi ellátással kapcsolatos témát kijelölve, az előadásra a tagsággal egyeztetett szakértőt meghívva.
 • Támogatja a tenyésztők és kiállítók munkáját egy széleskörű igényfelmérésen alapuló adatbázis létrehozásával.
 • Kutyás szabadidős tevékenységeket, sportrendezvényeket, bemutatókat szervez.
 • Kapcsolatokat épít ki az anyaországi klubokkal, szervezetekkel és tenyésztőkkel.
 • Az egyesületi tagdíjakból befolyó összegből alapot különít el a fajtamentés céljainak megvalósítására.
 • Kapcsolatot épít mind a belföldi, mind pedig a külföldi fajtamentő egyesületekkel, menhelyekkel, állatvédőkkel.
 • Adatokat gyűjt a kutyával elérhető szálláshelyekről, éttermekről, egyéb szabadidős létesítményekről, s ezeket a nyilvánosság számára elérhetővé teszi.
 • Vezeti a törzskönyvet és regiszter függeléket a 64/1998 FVM rendelet szabály szerint.
 • Kezeli az alombejelentéseket és feldolgozza a származási lap kiállításához szükséges adatokat.
 • Szervezi a származási lapok tenyésztőkhöz juttatását, irányítja az alomellenőrzést.

2. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását. Az Egyesület ugyanakkor semmilyen politikai tevékenységet nem folytat, a pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük anyagi támogatást nem fogad el.

 

3. Az Egyesület alapvetően non-profit tevékenységet végez. A céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében ugyanakkor a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az a jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

 

4. Az Egyesület Alapszabálya összhangban áll az FCI és a hazai kynológiai csúcsszervezet szabályzataival. Az Egyesület elfogadja az FCI, illetve a Magyar hatóságok által mindenkor elismert magyarországi kynológiai csúcsszervezetet.


III. Az Egyesület tagsága

 

1. Az Egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet (nem természetes személy esetén  nyilatkozni kell a képviselő személyéről) aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát, és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, nyilatkozik a tagdíj megfizetésének szándékáról, nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától, valamint a felvételére vonatkozóan írásbeli kérelmet terjeszt elő az Egyesület Elnökségéhez.

A rendes tag felvétele tárgyában az Egyesület Elnöksége határoz kétharmados szótöbbséggel, a tagfelvételi kérelem benyújtását követő 30 (harminc) napon belül.  Amennyiben az Elnökség a tagfelvételi kérelmet jóváhagyta, az új tag tagsági jogviszonyának létrejöttét az Egyesület Elnöke a tagfelvételi lap aláírásával tanúsítja, mellyel egyidejűleg az Elnök az új tagot bevezeti az Egyesület tagnyilvántartásába. Az új tag felvételéről az Elnökség tájékoztatást ad  Közgyűlésnek a soron következő Közgyűlésen.

A tagsági viszony fennállását az Egyesület tagnyilvántartása tanúsítja, amelyben feltüntetésre kerülnek a tagok személyi és szakmai alapadatai, tagi minőségük, továbbá a tagdíj megfizetésére és a tag szaktevékenységének nyilvántartására és minősítésére vonatkozó adatok. Az Egyesület a tagjai részére névre szóló tagsági igazolványt állít ki.

A tagfelvétel körében az Elnökség elutasító határozata ellen az Egyesületen belül fellebbezésnek helye nincs. A tagjelölt az elutasító határozat meghozatalától számított 1 (egy) év eltelte után újból kérheti tagfelvételi kérelmének jóváhagyását.

Az Egyesület rendes tagjának jogai:

 • részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban;
 • írásban ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására;
 • írásban felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület Elnöke, illetve Elnöksége 30 napon belül köteles írásban választ adni;
 • 18. életévét betöltött tag választhat, illetve választható az Egyesület tisztségeire;
 • indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;
 • betekinthet az Egyesület nyilvántartásába;
 • a fentieken túl a rendes tagok egyharmada írásban, az ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli Elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.

2. Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését. A pártoló tagok tagfelvétele a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag, illetőleg – amennyiben nem természetes személyről van szó – annak törvényes képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, ugyancsak igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható és a Közgyűlésen szavazati joggal nem rendelkezik. A pártoló tagnak tagdíjfizetési  kötelezettsége nincs, azonban anyagi jellegű felajánlást tehet, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.

 

3. Tiszteletbeli tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki az Egyesület Elnökségének erre irányuló felkérését elfogadja. A tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei egyebekben megegyeznek a pártoló tagokéval. A tiszteletbeli tag nem köteles tagdíjat fizetni.

 

4. Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező tagok jogaikat törvényes képviselőik útján gyakorolják.

 

5. Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát és határozatait betartani, valamint részt venni az Egyesület munkájában, illetőleg elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását. A tag köteles továbbá éves tagdíjat fizetni, melynek mértékét és rendjét – az Elnökség javaslata alapján – a Közgyűlés állapítja meg. Az éves tagdíj legkésőbb a tárgyév január hónapjának 10. napjáig esedékes.

Az Egyesület tagja tevékenységével és viselkedésével köteles továbbá mindenhol és mindenkor az Egyesület jó hírnevének védelmét és erősítését szolgálni. Az Egyesület és más szervezetek által szervezett rendezvényeken és az Egyesület képviseletében való eljárása során a tag köteles etikus és sportszerű magatartást tanúsítani, valamint a rendezvényekre és versenyekre lelkiismeretesen és alaposan felkészülni.

6. Az egyesületi tagsági viszony megszűnik:

  • a tag halálával,
  • kilépéssel,
  • kizárással,
  • törléssel,
  • egyesület megszűnésével.

a) Elhalálozás:

A tag tagsági jogviszonya a tag halálának bekövetkeztével megszűnik. A tagsági jogviszony elhalálozással történő megszűnése esetén az egyesület Elnöksége intézkedik az elhunyt tagnak a tagi nyilvántartásból való törléséről.

b) Kilépés:

A tag tagságáról bármikor, indokolási kötelezettség nélkül, írásban lemondhat, és a tagsági jogviszonyát ily módon jogosult egyoldalúan megszüntetni (kilépés). A kilépést az Elnökség felé kell a tagnak írásban bejelentenie. Az Elnökség a tag ezen írásbeli bejelentése alapján intézkedik a kilépő tagnak a tagi nyilvántartásból való törléséről.

c) Kizárás:

A tag tagsági jogviszonya fegyelmi büntetésként kizárás útján is megszüntethető. A tag kizárására vonatkozó határozat meghozatalára az Elnök kezdeményezése alapján az Egyesület Elnöksége jogosult. Az Elnökség köteles a tagot a kizárásra irányuló eljárás megindításáról írásban haladéktalanul értesíteni. A kizárási eljárás során az Elnökség köteles az eljárással érintett tag részére megfelelő lehetőséget biztosítani a védekezésre.

A kizárásra irányuló eljárásban meghozott határozatát az Elnökség köteles az érintett taggal – a határozat kézbesítésével – közölni. A tag kizárására vonatkozó határozatában az Elnökség köteles a tagot a jogorvoslat lehetőségéről tájékoztatni.

A kizárásra vonatkozó határozattal szemben az érintett tag a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül fellebbezéssel élhet az egyesület Közgyűlése felé. A Közgyűlés által meghozott másodfokú határozat felülvizsgálatát – annak meghozatalától számított 30 napon belül – az Egyesület székhelye szerinti megyei (fővárosi) bíróság előtt lehet kezdeményezni. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban – indokolt esetben – a végrehajtást felfüggesztheti.

A kizárás időtartama első alkalommal 2 (kettő) év, ismételt kizárás esetén pedig – az Elnökség belátása szerint – akár végleges jellegű is lehet. A kizárás fegyelmi büntetés időtartamát, valamint a fegyelmi büntetés letöltésének kezdő és utolsó napját a fegyelmi határozat rendelkező részében – naptári dátum szerint – kell meghatározni. A kizárt tag kizárólag a fegyelmi büntetés letöltését követően kérelmezheti újra tagként történő felvételét az Egyesület Elnökségénél.

Az egyesületből az Elnökség határozatával kizárható az a tag, akinél az alábbi feltételek valamelyike megvalósul:

 • az Egyesület munkájában való részvételt ismétlődően megtagadja,
 • az Egyesület céljaival ellenkező tevékenységet végez,
 • az Egyesületet nyilvánosan lejáratja, negatív színben tünteti fel.
 • fegyelmi vétséget követ el.

d.) Törlés: Az Elnökség a tag törléséről dönthet, ha a tagdíjfizetési neki felróható okokból tárgy év március 31-ig nem teljesíti és az írásbeli felszólítás ellenére 30 napon belül nem tesz eleget.

 

7. Fegyelmi és etikai szabályok:

 

Fegyelmi vétséget követ el az Egyesület azon természetes személy tagja, aki:

 1. olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy az Egyesület Alapszabály szerinti rendjét vagy az Egyesület tevékenységét erőszakkal vagy azzal fenyegetve megváltoztassa,
 1. az Egyesület Alapszabályának előírásait, valamint testületi szerveinek határozatait nem tartja be, a tagsági viszonyával kapcsolatos – a tagsági viszonyra vonatkozó jogszabályokban, szabályzatokban meghatározott – bármely kötelezettségét vétkesen megszegi,
 1. az Egyesületről, annak választott tisztségviselőiről vagy tagjairól más előtt a jóhírnév csorbítására alkalmas tényt állít vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ,

d.     az Egyesület, vagy az FCI hivatalos rendezvényein közreműködő bíróról vagy más hivatalos közreműködőről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, illetőleg az írott vagy elektronikus sajtóban valótlan tartalmú hirdetést vagy közleményt tesz közzé,

 1. a magyarországi kynológiai csúcsszervezet által kibocsátott, az FCI által elismert származási lap hitelességével bármilyen módon visszaél, annak hitelességét veszélyezteti, illetve kellő alap nélkül kétségbe vonja,
 1. az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény előírásait megszegi, kutyáját nem az adott fajtának megfelelő körülmények között tartja vagy gondozását elmulasztja, a kutya tartása, használata vagy kiképzése során a szükséges és általánosan elfogadott mértéket és módszert meghaladóan kutyáját fizikailag vagy pszichikailag bántalmazza, annak indokolatlan vagy maradandó sérülést okoz.

A fegyelmi vétséget elkövető természetes személy tagot fegyelmi eljárás keretében kell felelősségre vonni, melyet az Elnökség folytat le. Kivételt képez ez alól az olyan fegyelmi vétség, amelynél a fegyelmi vétség elkövetője által sem vitatott tényállás egyértelműen bizonyítást nyert, és ennek alapján írásbeli figyelmeztetésnél súlyosabb fegyelmi büntetés kiszabása nem indokolt.

 

Következő oldal »