Működési szabályzat 2. oldal

Etikai előírások:

Az Egyesület tagja az Egyesület rendezvényein, valamint azokon az egyéb magyarországi, illetve külföldi kutyás rendezvényeken, melyeken az Egyesület tagjaként vesz részt, továbbá a kutyával való foglalkozás és a tenyésztés során köteles sportszerűen viselkedni és segíteni társai hasonló tevékenységét. A tag köteles továbbá fellépni harmadik személyek esetleges fentiekkel ellentétes megnyilvánulásaival szemben.

Az Egyesület tagja mind a saját kutyájának tartásával, mind pedig más állatokkal kapcsolatban köteles betartani a természetvédelmi, állatvédelmi előírásokat, és környezetét is ösztönöznie kell azok betartására. Magatartásával az állatok – különösen a kutyák – szeretetére köteles nevelni, az általa tenyésztett kutyákért, azok sorsáért jogi és etikai felelősséggel tartozik. Az eladott vagy elajándékozott kölykök sorsát köteles folyamatosan figyelemmel kísérni, és az új tulajdonosokat szükség esetén tanácsokkal ellátni.

Az Egyesület tagja kutyája tenyészetének reklámozása során köteles mindenkor tényszerű és valós nyilatkozatot tenni. Köteles tartózkodni a túlzásoktól és a valótlan állításoktól, illetőleg ezen túl is figyelembe kell vennie a jó ízlés határait. A tag fenti magatartása soha nem irányulhat mások ellen vagy mások eredményeinek lerontására, megkérdőjelezésére

 

A taggal szemben kiszabható fegyelmi büntetések az alábbiak:

 1. írásbeli figyelmeztetés szabható ki azzal a taggal szemben, aki a fentebb megfogalmazott etikai előírások bármelyikét megszegi,
 1. tisztségviseléstől való eltiltás szabható ki azzal a taggal szemben, aki a választással elnyert bármely megbízatásával visszaél vagy az e megbízatásából eredő jogosultságait rosszhiszeműen gyakorolja, illetőleg az ezzel kapcsolatos kötelezettségeinek felróható módon nem tesz eleget,
 1. kizárás fegyelmi büntetés szabható ki azzal a taggal szemben, aki a jelen alapszabály III/7. pontjában felsorolt fegyelmi vétséget valósít meg.


IV. Az Egyesület szervezete

 

1. Az Egyesület szervei:

 1. Közgyűlés,
 2. Elnökség,
 3. Tenyésztési Tanács,
 4. Felügyelő Bizottság,

2. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot. A Közgyűlést évente legalább egy alkalommal kell összehívni a helyszín, az időpont és a napirendi pontok egyidejű közlésével. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére elektronikus úton (email) meghívót kell küldeni legalább 15 (tizenöt) nappal a Közgyűlés időpontja előtt. A közgyűlési meghívóban közölni kell az esetleges határozathozatal képtelenség esetén változatlan napirenddel megismételt Közgyűlés időpontját és helyét azzal a felhívással, hogy a megismételt közgyűlés a jelenlévők létszámára tekintet nélkül határozatképes.

 

3. A Közgyűlést 15 napon belül össze kell hívni:

 • ha a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével írásban kéri azt,
 • ha a felügyelő bizottság kéri az ok megjelölésével,
 • ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,
 • ha a Fővárosi Bíróság a Közgyűlés összehívását elrendeli.

4. A Közgyűlés összehívása az Elnök feladata.

5. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult (teljes jogú) tagok több mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlést a IV/2. pontban foglaltak szerint kell összehívni.

6. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat, amit a Közgyűlés egyszerű szavazattöbbséggel fogad el.

A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít. A Közgyűlés jegyzőkönyvei nem selejtezhetőek. A Közgyűlés határozatait az Egyesület hivatalos internetes honlapján közzé kell tenni.

 

7. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő egyesülésének a kimondása;
 • az Alapszabály elfogadása és módosítása;
 • a tisztségviselők megválasztása és visszahívása;
 • az éves tagdíj mértékének elfogadása az Elnökség előterjesztése alapján;
 • az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;
 • az Egyesület éves költségvetésének megállapítása;
 • éves rendezvényterv elfogadása;
 • döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.

8. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén ismételt szavazást kell elrendelni. Ha nem születik döntés az előterjesztést le kell venni napirendről.

9. A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:

 • az Alapszabály elfogadásához, módosításához;
 • az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához.

10. A tisztségviselők megválasztása és visszahívása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül egyik sem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani.

Az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása céljából négyévente ún. Tisztújító Közgyűlést kell összehívni. A Közgyűlés ez esetben is az általános szabályok szerint hoz határozatot a tisztségviselők megválasztásáról. A szavazás lebonyolításához a közgyűlés 3 fős szavazatszámláló bizottságot választ egy elnökkel és két taggal a jelenlévő egyesületi tagok közül. A tisztségviselők megválasztása során a tisztújító közgyűlésen a tagok közül bárki javaslatot tehet a jelölt személyére. A jelölt akkor kerül fel a szavazócédulára, ha a jelenlévők közül legalább 10 személy támogatja a jelölését.

 

11. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok adatvédelmi szempontokra hivatkozással vagy a személyhez fűződő jogok védelme érdekében szótöbbséggel hozott határozattal kizárhatják a nyilvánosságot.

12. Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit.

 

13. Az Elnökség öt tagból áll. Tagjai: az Egyesület mindenkori Elnöke, Alelnöke és 3 elnökségi tag

Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve – gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését, mely során a döntések meghozatala előtt a tagság véleményét elektronikus úton kikéri (email, honlap, fórum). Ezen többségi vélemény irányadó a döntés meghozatalakor.  Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök – akadályoztatása esetén az Alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a rangidős elnökségi tag – elektronikus úton (e-mailban) hívja össze az ülés előtt 10 nappal a napirend megküldésével.

Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. Az elnökségi ülés határozatképes, ha legalább 3 tag jelen van. Ez érvényes a határozathozatal képtelenég esetén is, mely esetben legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni

Az elnökségi ülésre előadóként – tanácskozási joggal – bárki meghívható, akinek a vitában, illetőleg a döntés-előkészítő munkában való részvétele az Elnökség tájékoztatása szempontjából jelentőséggel bír vagy bírhat.

Az elnökségi ülésre a felügyelő bizottság elnökét tanácskozási joggal meg kell hívni.

 

Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet valamennyi jelenlévő elnökségi tag köteles aláírni. Az elnökségi ülések jegyzőkönyvei nem selejtezhetőek. Az Elnökség határozatait az Egyesület hivatalos internetes honlapján közzé kell tenni.

 

Az Egyesület Elnöke sürgős esetben rendkívüli elnökségi ülést hívhat össze. Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni abban az esetben is, ha azt két elnökségi tag írásban kéri, pontosan meghatározva a rendkívüli ülés összehívásának indokát. A rendkívüli ülést az írásbeli bejelentéstől számított öt munkanapon belül össze kell hívni.

 

14. Az Elnökséget a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai sorából, 4 (négy) éves időtartamra. Amennyiben az Elnökség bármely tagjának tisztsége a fenti határozott idő lejártát megelőzően bármely okból megszűnne, a Közgyűlés köteles legkésőbb 60 napon belül a helyére új tisztségviselőt választani. Az újonnan megválasztott tisztségviselő jogviszonya ez esetben – időtartamát tekintve – az Elnökség többi tagjának jogviszonyához igazodik.

 

15. Az Elnökség feladata és hatásköre:

 • tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás;
 • éves tagdíj előterjesztése;
 • a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység;
 • az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves programok, költségvetés megtervezése, előterjesztése;
 • egyesület gazdálkodásának irányítása;
 • szerződéskötések megvitatása, az elnök felhatalmazása azok megkötésére;
 • kapcsolattartás módjának és egyéb szabályainak meghatározása más társadalmi és érdekképviseleti szervekkel;
 • kapcsolattartás és kommunikáció szabályainak meghatározása a különböző médiákkal;
 • kiállítási és törzskönyvezési szabályzat megalkotása, és módosítása;
 • adatkezelési szabályzat megalkotása;
 • az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának előkészítése;
 • az Elnök éves beszámolójának elfogadása;
 • személyzeti munka irányítása;
 • tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;
 • döntés fegyelmi ügyekben, ide értve az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárást is;
 • minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket a Közgyűlés az Elnökség hatáskörébe utal.

Az Elnökségnek csak olyan személy lehet a tagja, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától és rendes tagja az Egyesületnek.

 

16. A Tenyésztési Tanács az Egyesület tenyésztési feladatokkal kapcsolatos tevékenysége tekintetében általános véleményezési és döntés-előkészítési joggal rendelkező, 5 (öt) főből álló testület. Tagjait a Közgyűlés választja 4 (négy) éves határozott időtartamra az Egyesület azon rendes tagjai közül, akik több éves elismert angol bulldog tenyésztési múlttal és e körben szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Elnöke egyben a Tenyésztési Vezető akit szintén a közgyűlés választ meg. Csak az jelölhető erre a tisztségre aki a 64/1998 FVM rendelet 12§ (3)bekezdésében rögzített képesítési követelménynek megfelel.

Amennyiben a Tenyésztési Tanács bármely tagjának tisztsége a fenti határozott idő lejártát megelőzően bármely okból megszűnne, a Közgyűlés köteles legkésőbb 60 napon belül a helyére új tagot választani. Az újonnan megválasztott tag jogviszonya ez esetben – időtartamát tekintve – a Tenyésztési Tanács többi tagjának jogviszonyához igazodik.

A Tenyésztési Tanács feladata és hatásköre:

 • a tenyészszemléken alkalmazott – pontskála szerinti – bírálat körében való segítségnyújtás, a tenyészszemlék eredményeinek dokumentálása, beszámoló készítése a tenyészszemlékről, valamint az Elnökség ezen ügyekben történő tájékoztatása;
 • a tenyésztésben történt változások figyelemmel kísérése, szükség esetén javaslattétel az Elnökség felé a tenyésztési előírások módosítására;
 • az „Év tenyésztője”, az „Év bulldogja” és egyéb, az Egyesület által felajánlott cím elnyeréséhez szükséges pontok és feltételek meglétének ellenőrzése és összesítése;
 • általános együttműködés az elnökség tenyésztésért felelős tagjával (ha az Elnökség jelöl ki ilyen tagot).

A Tenyésztési Tanács a fentebb meghatározott feladatait folyamatos jelleggel látja el, de évente legalább két alkalommal ülésezik. A Tenyésztési Tanács üléseit az Egyesület Elnöke hívja össze, mégpedig a Tanács tagjai részére (az ülés időpontját legalább 15 nappal megelőzően) kiküldött írásbeli meghívó útján.

A Tenyésztési Tanács akkor határozatképes, ha az ülésén legalább három tag jelen van. E szabály irányadó a határozatképtelenség miatt megismételt ülésre is.

A Tenyésztési Tanács ülései nyilvánosak. Az üléseket valamennyi esetben a Tanács elnöke vezeti.

A Tenyésztési Tanács határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

A Tenyésztési Tanács üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet valamennyi jelenlévő tag köteles aláírni. Az ülések jegyzőkönyvei nem selejtezhetőek. A Tenyésztési Tanács határozatait az Egyesület hivatalos internetes honlapján közzé kell tenni.

A Tenyésztési Tanács ülésein tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület Elnöke.

 

« előző oldal | következő oldal »